Ledningsgruppsutveckling

En framgångsrik team-utvecklingsprocess består av två grundläggande komponenter. Första komponenten är att förstå de steg och åtgärder som bör vidtas för att utveckla gruppens prestation. Den andra komponenten är den faktiska förändringsprocessen – gruppmedlemmarnas träning och inlärning av nya beteenden eller attityder i olika situationer. Endast kombinationen av båda komponenterna leder till en framgångsrik och permanent förändring hos gruppens prestation. 

Med effektivitet som mål 

Att utvecklas till ett effektivt ledningsteam kräver att gruppen har en tydlig gemensam målsättning, en tydlig struktur för sitt arbete och en öppen och förtroendefull kommunikation. Forskning visar att effektiva grupper delar ett antal gemensamma karaktärsdrag. De mest framgångsrika grupperna utgörs av individer med olika och kompletterande kompetenser, så att de individuella styrkorna bäst kan nyttjas och de individuella svagheterna och begränsningarna balanseras.

Insikt och objektivitet

Tester och feedback utgör en stark grund för att generera insikter kring prestation, motivation och ledningsgruppens kompetenser. Vi har tester som utgör basen för att förstå de steg och åtgärder som bör vidtas för att utveckla gruppens prestation för en framgångsrik team-buildingprocess. Vi kan också genomföra intervjuer och enkäter. Metoderna visar på områden som på olika sätt ger gruppen insikt om sina styrkor och utvecklingsbehov.

Träning för att bli bättre

Den nyvunna självinsikten kopplas sedan till utvecklings- och träningsbehov. Genom att göra mer av rätt saker kan gruppen förändra arbetssätt, öka produktivitet och höja sin effektivitet. När gruppmedlemmarna förstår vilka beteenden som driver framgång kan de fortsätta träna på egen hand. Genom att följa upp och utvärdera sig själva skapas resultat och fortsatt utveckling.