Ledarutveckling

Vår övertygelse är att nyckeln till prestation och goda resultat tar sin börjar i strategin – och förverkligas i beteenden. Våra ledarprogram skräddarsys för att stärka chefers förmåga att få strategin i sving. Vi hjälper er att utveckla ledares prestation i linje med organisationens mål, värderingar och strategier.

Medvetenhet ger bäst förutsättningar

Chefers insikt och medvetande om det egna ledarskapet ger bäst förutsättningar för utveckling och lärande. Ledarbedömning som verktyg i processen genererar insikter kring prestation, kompetenser, motivation och beteenden. På det sättet ges alla chefer möjlighet att stärka det egna ledarskapet för att med målsättningarna i sikte kunna prestera på toppen av sin förmåga. En utvecklingsplan för programmet utformas. Chefens chef involveras i utvecklingsplanen för feedback, maximalt lärande och organisatorisk förankring.

Träningsmoduler

Programmen skräddarsys i moduler med det innehåll som ska ge träning och färdigheter kopplade till den övergripande strategin och programmets specifika målsättningar. Träningen är praktiskt inriktad. Cheferna får först träna konkreta verktyg teoretiskt i en trygg miljö, för att sedan pröva dessa i det dagliga ledarskapet. På så vis kan dessa verktyg implementeras och bli gemensamma för ledarskapet.

Träning skapar resultat

I våra program är action-learning en grundläggande komponent – vi ställer det som ska göras i fokus och designar lärandet runt detta. Genom action-learning blir coachingen konkret – klienten förstår vilka beteenden som driver framgång.  Träningen sker i verkligheten och nya insikter och förmågor utvecklas samtidigt som jobbet blir gjort och resultat skapas.

Feedback och självutvärdering som mätsticka

Lärande sker bäst genom feedback. Programmen säkerställer att chefer tränas i att iterativt utvärdera sitt eget lärande och beteende och att ge varandra feedback. Den individuella utvecklingsplanen säkerställer att varje chef själv och tillsammans med sin chef kan följa upp och utvärdera sina prestationer. På det sättet blir det tydligt när nya utvecklade förmågor och beteenden skapar resultat och också blir ekonomiskt lönsamma.